Regulamin


REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO 
www.agani.pl 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.agani.pl oraz www.agani.com.pl

4. Sklep internetowy (Sklep, Sprzedawca) – serwis internetowy dostępny pod www.agani.pl oraz www.agani.com.pl za pośrednictwem którego Klient może w złożyć zamówienie (tym samym zawrzeć umowę na odległość - drogą elektroniczną - ze Sprzedawcą).

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.P.U.H.”AGANI” Janusz Pławecki, ul.Dr. Bukowego 15, 41-605 Świętochłowice, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego www.agani.pl

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Kupującym cyklicznych informacji o aktualnych promocjach i towarach dostępnych w Sklepie.

11. Sprzedawca stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:l24204

 


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.agani.pl oraz www.agani.com.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.agani.pl oraz www.agani.com.pl, prowadzony jest przez  P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki, ul.Dr.Bukowego15, 41-605 Świętochłowice.NIP: 627-000-56-02

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności;

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki, ul.Dr.Bukowego15, 41-605 Świętochłowice zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.agani.pl ;  www.agani.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem dokonania zakupów ze Sklepu internetowego www.agani.pl oraz/lub www.agani.com.pl jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Adminitratorem danych osobowych jest firma P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki, ul.Dr.Bukowego15, 41-605 Świętochłowice.NIP: 627-000-56-02  

3.3 Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędnę do realizacji zamówienia. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego na mocy prawa. Dane nie będą podlegały profilowaniu, administrator nie ma zamiaru przekazywać ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

3.4 Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy, licząc od momentu, w którym została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich edycji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Każdy klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nazdorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3.5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w celu realizacji zamówienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego dane będą przetwarzane na warunkach określonych w ustawie z dn.18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27.04.2017r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

3.6. P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 3.10 Informacje o sposobie wyszukiwania – zasady plasowania produktów w wyszukiwarce sklepu
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. sklep zobowiązany jest w widocznym miejscu zamieścić informacje o głównych parametrach decydujących o widoczności produktów wpływających na ulokowanie produktu w wynikach wyszukiwania. Informujemy, iż sposób w jaki sklep www.agani.pl wyszukuje produkty pojawia się automatycznie nad wynikami wyszukiwania.

3.11 Sklep www.agani.pl oraz www.agani.com.pl nie zbiera, nie umieszcza i nie publikuje żadnych opinii konsumencich na stronach sklepu.

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.agani.pl lub www.agani.com.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
W trosce o zadowolenie klientów, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 4.9 Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie:
a) potwierdzenia zamówienia - jeżeli wybrano wysyłkę za pobraniem
b) otrzymania wpłaty na konto – gdy wybrano przedpłatę
c) płatności on-line (portale płatnicze)/ przedpłaty - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

4.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym klienta lub firmą kurierską, z którą sprzedawca ma podpisaną umowę. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy.
Termin jego realizacji może się jednak wydłużyć do max. 6 tygodni. Spowodowane to może być chwilowym jego brakiem na stanie magazynowym. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia.

5.4. Podczas odbioru towaru proszę o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania konieczne jest sporządzenie PROTOKOŁU SZKODY w obecności kuriera, wykonanie zdjęć (np. telefonem komórkowym) oraz szybkie przesłanie ich sprzedawcy (e-mailem lub w przypadku zdjęć można mmsem) celem zgłoszenia reklamacji. Każdy kurier musi mieć przy sobie PROTOKÓŁ SZKODY ( jest to gotowy blankiet z logo przewoźnika do wypełnienia)

5.5Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.agani.pl  ; www.agani.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w walucie polskiej (zł) i zawierają podatek VAT (od towarów i usług)

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego podanego w czasie składania zamówienia,

b.) poprzez Przelewy24 - system płatności internetowych (tzw.szybkie płatności)

c.) zapłatą przy odbiorze (odbiór osobisty lub płatność u kuriera - pobranie)

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

7.1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularz odstąpienia od umowy) , przed upływem terminu 14 dni i wysyłając je na adres:
a) mail’owy: agani@poczta.fm
b) pocztą na adres (liczy się data otrzymania formularza):

    P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki 

    ul.Dr.A.Bukowego 15 

    41-605 Świętochłowice

7.2. Od 1 stycznia 2021 roku w przypadku przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, gdy z treści zawieranej ze Sprzedawcą umowy wynika, że umowa nie posiada dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta.

7.3 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie. Koszty transportu ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie oferuje usługi transportowej w przypadku zwrotów. Zakupiony towar  należy zwrócić na poniższy adres:

P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki 

ul.Dr.A.Bukowego 15 

41-605 Świętochłowice

tel. 602-234-276

7.7  Uprawnienie do odstąpienia od umowy na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom czyli osobom fizycznym zawierającym umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.  Na uprawnienie to nie mogą powoływać się np. klienci będący przedsiebiorcami, fundacje, stowarzyszenia, społdzielnie, itp.

 7.8 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. (art.557§1 KC)

7.9 Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zakupiony towar - bez wad

8.3 W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.

8.4 Zgłoszenie reklamacji należy dokonać:
- mailowo agani@poczta.fm – załączając wypełniony formularz reklamacyjny
- mailowo opisując podstawy reklamacji
Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres dostawy towaru, nr kontaktowy), dowód zakupu, opis zgłaszanych zastrzeżeń i jak jest możliwość również przesłania zdjęcia dokumentującego aktualny stan reklamowanego towaru na maila. Jeżeli dane zgłoszone w reklamacji będą niewystarczające, Sprzedawca zwróci się do Kupującego
o uzupełnienie danych we wskazanym zakresie.

8.5 W przypadku gdy w ocenie Sprzedawcy, naprawa towaru bądź jego wymiana na nowy byłaby niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernym kosztem, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar.

8.6 Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna (art. 560 §4 K.C.)

8.7 Sprzedawca nie odpowiada za reklamacje spowodowane pomyłkami Kupującego w trakcie składania zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.

8.8 Sprzedawca informuje, że w przypadku Towaru objętego gwarancją, uprawnienia kupującego
i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany Towar jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8.9 Kupujący będący konsumentem ma prawo zwrócić się o pomoc w załatwieniu reklamacji do Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR)

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

8.10 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres agani@poczta.fm

P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Świadczenie usług drogą elektroniczną
     i warunki techniczne korzystania ze sklepu www.agani.p
l

9.1. Administrowaniem Sklepu jest PPUH AGANI. Poprzez Sklep są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie zawartości Sklepu, składanie zamówień oraz usługa newslettera. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.

9.2 Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania ze Sklepu: urządzenie z dostępem do Internetu, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej, a także aktywne konto e-mail.

9.3 Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.4 Klient proszony jest o niezwłocze powiadomienie P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu mailowo: agani@poczta.fm bądź telefonicznie 602-234-276

9.5 Newsletter jest przesyłany w formie listu elektronicznego, wyłącznie za zgodą Kupującego, na adres mailowy podany przez Kupującego.

9.6 Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:

- dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,

- z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Kupującego – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie,

- w przypadku usługi newslettera – z chwilą aktywowania przez Kupującego subskrypcji

9.7 Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Kupującemu dostęp do wielu funkcji, niedostępnych dla niezarejestrowanych klientów (m.in. informacje o historii i szczegółach złożonych zamówień, wystawionych dokumentach sprzedaży czy o wysyłanych powiadomieniach oraz umożliwia aktualizowanie danych Kupującego).

9.8 Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.

9.9 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę w każdej chwili, bez podawania przyczyn, W przypadkuzarejestrowanego konta w Sklepie lub korzystania z usługi newslettera, wystarczy wysłanie przez Kupującego wiadomości e-mail na adres agani@poczta.fm z prośbą o zaprzestanie wysyłania newslettera lub usunięcie konta Kupującego. Rozwiązanie umówy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność transakcji zawartych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

 

X. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
10.1 Administratorem Danych Osobowych Klienta przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.agani.pl jest Sprzedawca:

P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki 

ul.Dr.A.Bukowego 15 

41-605 Świętochłowice

tel. 602-234-276

podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia, dane będą przetwarzane wyłącznie
w zakresie i celu na jaki Klient wyraził zgodę.

10.2 W celu realizacji I obsługi zamówienia niezbędne jest podanie danych przez Klienta: nazwisko i imię, adres wysyłki Towaru, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, w przypadku firmy dodatkowo nazwa firmy oraz NIP. Wszelkie dane osobowe służą zrealizowaniu zawartej umowy kupna-sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej i nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem firm kurierskich realizujących dostarczenie przesyłki do Klienta. Kurier ma wgląd do danych adresowych Klienta (zaadresowanej etykiety nadawczej) niezbędnych do dostarczenia przesyłki.

10.3 Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych wynikających z rozporządzenia RODO. W każdym momencie Klient ma dostęp do treści swoich danych osobowych, do ich edytowania, a także do ich usunięcia. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

10.4 Podane przez Kupującego dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie sklepu.

 

XI. Postanowienia końcowe

10.1. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do niektórych jego funkcjonalności Sklepu.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, informujemy, że informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: 

- https://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl
- Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR)
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
- rejestr UOKIK dotyczących podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

10.5 Umowa jest zawierana w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.