Prawo odstąpienia od umowy

ROZDZIAŁ  VII  REGULAMINU  SKLEPU:

VII. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

7.1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularz odstąpienia od umowy) , przed upływem terminu 14 dni i wysyłając je na adres:
a) mail’owy: agani@poczta.fm
b) pocztą na adres (liczy się data otrzymania formularza):

    P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki 

    ul.Dr.A.Bukowego 15 

    41-605 Świętochłowice

7.2. Od 1 stycznia 2021 roku w przypadku przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG, gdy z treści zawieranej ze Sprzedawcą umowy wynika, że umowa nie posiada dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta.

7.3 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie. Koszty transportu ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie oferuje usługi transportowej w przypadku zwrotów. Zakupiony towar  należy zwrócić na poniższy adres:

P.P.U.H. „AGANI” Janusz Pławecki 

ul.Dr.A.Bukowego 15 

41-605 Świętochłowice

tel. 602-234-276

7.7  Uprawnienie do odstąpienia od umowy na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom czyli osobom fizycznym zawierającym umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.  Na uprawnienie to nie mogą powoływać się np. klienci będący przedsiebiorcami, fundacje, stowarzyszenia, społdzielnie, itp.

 7.8 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. (art.557§1 KC)

7.9 Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.